نانو ذرات آلی و معدنی

نانو مواد متنوعی شامل نانو لوله های کربنی، نانو ذرات فلزی، نانو پودرهای اکسیدهای فلزی و  نانو کلی  در گریدهای متنوع در سریعترین زمان قابل عرضه خواهد بود . ثبت سفارش از طریق  پست الکترونیک   انجام میشود. nanorodbehan@yahoo.com

 خواهشمند است برای ثبت سفارش اطلاعات لازم را مطابق جدول زیر ارسال فرمایید

تلفن تماس

شماره کاتالوگ

مقدار مورد نیاز

ماده مورد نیاز

نام و نام خانوادگی درخواست کننده

 

 

 

 

 

1- شماره کاتالوگ و لیست نانو کلی

Nano clay

Catalogue Number

     Cloisite®10A

160-001

     Cloisite®15A

160-002

     Cloisite®20A

160-003

     Cloisite®30B

160-004

     Cloisite®Na+

160-005

 

2-شماره کاتالوگ و لیست نانو لوله های کربنی

    Material

     

Catalogue number

Single-walled carbon Nanotubes

     

 110-001

SWNT Purity>90%

       

 

Hydroxy Single-walled carbon Nanotubes

   

 110-002

SWNT-OH Purity>90%

       

 

Carboxyl Single-walled carbon Nanotubes

   

 110-003

SWNT-COOH Purity>90%

       

 

Short Single-walled carbon Nanotubes, Length: 1-3μm

 

 110-004

SWNT Purity>90%

       

 

Short Hydroxy Single-walled carbon Nanotubes, Length: 1-3μm

110-005

SWNT-OH Purity>90%

       

 

Short Carboxyl Single-walled carbon Nanotubes, Length: 1-3μm

110-006

SWNT-COOH Purity>90%

       

 

Double-wall carbon Nanotubes

     

120-001

DWNT Purity>60%

       

 

Hydroxy Double-wall carbon Nanotubes

   

120-002

DWNT-OH Purity>60%

       

 

Carboxyl Double-wall carbon Nanotubes

   

120-003

DWNT-COOH Purity>60%

       

 

Short Double-wall carbon Nanotubes, Length: 0.5-2μm

 

120-004

DWNT Purity>60%

       

 

Short Hydroxy Double-wall carbon Nanotubes, Length: 0.5-2μm

120-005

DWNT-OH Purity>60%

       

 

Short Carboxyl Double-wall carbon Nanotubes, Length: 0.5-2μm

120-006

DWNT-COOH Purity>60%

       

 

Multi-walled carbon Nanotubes

     

130-001

1- MWNT <8nm    Purity>95%

     

130-001-1

2- MWNT8-15nm   Purity>95%

     

130-001-2

3- MWNT10-20nm Purity>95%

     

130-001-3

4- MWNT20-30nm Purity>95%

     

130-001-4

5- MWNT 30-50nm Purity>95%

     

130-001-5

6- MWNT>50nm    Purity>95%

     

130-001-6

Hydroxy Multi-walled carbon Nanotubes

   

130-002

1- MWNT-OH <8nm      Purity>95%

     

130-002-1

2- MWNT-OH 8-15nm   Purity>95%

     

130-002-2

3- MWNT-OH 10-20nm Purity>95%

     

130-002-3

4- MWNT-OH 20-30nm Purity>95%

     

130-002-4

5- MWNT-OH 30-50nm Purity>95%

     

130-002-5

6- MWNT-OH >50nm   Purity>95%

     

130-002-6

Carboxyl Multi-walled carbon Nanotubes

   

130-003

1- MWNT-COOH <8nm     Purity>95%

     

130-003-1

2- MWNT-COOH 8-15nm   Purity>95%

     

130-003-2

3- MWNT-COOH 10-20nm Purity>95%

     

130-003-3

4- MWNT-COOH 20-30nm Purity>95%

     

130-003-4

5- MWNT-COOH 30-50nm Purity>95%

     

130-003-5

6- MWNT-COOH >50nm   Purity>95%

     

130-003-6

Short Multi-walled carbon Nanotubes, Length: 0.5-2μm

 

130-004

1- MWNT <8nm    Purity>95%

     

130-004-1

2- MWNT8-15nm   Purity>95%

     

130-004-2

3- MWNT10-20nm Purity>95%

     

130-004-3

4- MWNT20-30nm Purity>95%

     

130-004-4

5- MWNT 30-50nm Purity>95%

     

130-004-5

6- MWNT>50nm    Purity>95%

     

130-004-6

Short Hydroxy Multi-walled carbon Nanotubes, Length: 0.5-2μm

130-005

1- MWNT-OH <8nm      Purity>95%

     

130-005-1

2- MWNT-OH 8-15nm   Purity>95%

     

130-005-2

3- MWNT-OH 10-20nm Purity>95%

     

130-005-3

4- MWNT-OH 20-30nm Purity>95%

     

130-005-4

5- MWNT-OH 30-50nm Purity>95%

     

130-005-5

6- MWNT-OH >50nm   Purity>95%

     

130-005-6

Short Carboxyl Multi-walled carbon Nanotubes, Length: 0.5-2μm

130-006

1- MWNT-COOH <8nm     Purity>95%

     

130-006-1

2- MWNT-COOH 8-15nm   Purity>95%

     

130-006-2

3- MWNT-COOH 10-20nm Purity>95%

     

130-006-3

4- MWNT-COOH 20-30nm Purity>95%

     

130-006-4

5- MWNT-COOH 30-50nm Purity>95%

     

130-006-5

6- MWNT-COOH >50nm   Purity>95%

     

130-006-6

Graphitized Multi-walled carbon Nanotubes

   

130-007

1- MWNT8-15nm   Purity: 99.9%

     

130-007-1

2- MWNT10-20nm Purity: 99.9%

     

130-007-2

3- MWNT20-30nm Purity: 99.9%

     

130-007-3

4- MWNT 30-50nm Purity: 99.9%

     

130-007-4

5- MWNT>50nm    Purity: 99.9%

     

130-007-5

Graphitized Hydroxy Multi-walled carbon Nanotubes

 

130-008

1- MWNT-OH 8-15nm   Purity: 99.9%

     

130-008-1

2- MWNT-OH 10-20nm Purity: 99.9%

     

130-008-2

3- MWNT-OH 20-30nm Purity: 99.9%

     

130-008-3

4- MWNT-OH 30-50nm Purity: 99.9%

     

130-008-4

5- MWNT-OH >50nm    Purity: 99.9%

     

130-008-5

Graphitized Carboxyl Multi-walled carbon Nanotubes

 

130-009

1- MWNT-COOH 8-15nm   Purity: 99.9%

     

130-009-1

2- MWNT-COOH 10-20nm Purity: 99.9%

     

130-009-2

3- MWNT-COOH 20-30nm Purity: 99.9%

     

130-009-3

4- MWNT-COOH 30-50nm Purity: 99.9%

     

130-009-4

5- MWNT-COOH >50nm   Purity: 99.9%

     

130-009-5

Special Multi-walled carbon Nanotubes

   

130-010

1-Larger-Inner Carbon Nanotubes Purity: 90% OD: 30-60nm ID: 20-50nm

130-010-1

2-Aligned carbon Nanotubes Purity>95% OD: 10-20nm Length: 300-100μm

130-010-2

3- Helical Carbon Nanotubes Purity: 90% OD: 100-200nm

 

 

Dispersion liquid of carbon Nanotubes

   

 

1-Water dispersion liquid of CNTs

     

 

2- Organic solvents dispersion liquid of CNTs

   

 

3- لیست و شماره کاتالوگ نانو اکسیدهای فلزی

 

    Material    

catalogue number

 

1-Al2O3-gamma 20-25nm (TECNAN) Purity: 99.995%

140-001

 

2-CeO2  5-10nm (TECNAN)   Purity: 99.721%

140-002

 

3-SiO2 10-15nm (TECNAN) Purity: 99.972%

140-003

 

4-TiO2-Anatase 10-15nm (TECNAN) Purity:99.9%

140-004

 

5-ZnO  20-25nm (TECNAN) Purity: 99.983%

140-005

 

6-ZrO2 10-15nm (TECNAN)  Purity: 99.993%

140-006

 

7-Al2O3-alpha  80nm  Purity:99%

 

140-007

 

8-CeO2  Size: 10-30nm  Purity:99%

 

140-008

 

9-Cr2O3  Size: 10-30nm  Purity:99%

 

140-009

 

10-Co3O4  Size: 50nm  Purity:99%

 

140-010

 

11-CuO  Size: < 50nm  Purity:99%

 

140-011

 

12-Fe2O3  Size: 30nm  Purity:99%

 

140-012

 

13-Fe3O4  Size: 30nm  Purity:99.2%

 

140-013

 

14-MgO  Size: <50nm  Purity:99%

 

140-014

 

15-NiO  Size: 10-30nm  Purity:99.5%

 

140-015

 

16-SiO2  Size: 20nm  Purity:99%

 

140-016

 

17-SnO2  Size: 20-50nm  Purity:99%

 

140-017

 

18-WO3  Size: 20-40nm  Purity:99%

 

140-018

 

19-ZnO  Size: <50nm  Purity:99%

 

140-019

 

20-ZrO2  Size: <50nm  Purity:99%

 

140-010

 

21-ZrO2 3%Y2O3  Size: <50nm  Purity:99%

140-020

4- لیست و شماره کاتالوگ نانو پودرهای فلزی

                              Metal Nanopowder

 

Catalogue Number

Iron (Fe) APS: 25 nm Purity: 99.9%

 

150-001

Iron carbon coated (Fe-C) APS: 25 nm Purity: 99.9%

150-002

Nickel (Ni) APS: 20 nm Purity: 99.9%

 

150-003

Nickel carbon coated (Ni-C) APS: 20nm Purity: 99.9%

150-004

Aluminum (Al) APS: 18 nm Purity : 99.9%

150-005

6-Copper (Cu) APS: 25 nm Purity : 99.9%

150-006

7-Copper carbon coated (Cu-C) APS: 25 nm Purity: 99.9%

150-007

8-Zinc (Zn) APS: 35 nm Purity : 99.9%

 

150-008

9-Cobalt (Co) APS: 28 nm Purity: 99.9%

 

150-009

10-Silver (Ag) APS: 35 nm Purity : 9.9%

 

150-010

 

 

      5- نانوذرات پلیمرهای هادی

Conducting polymer

Catalogue Number

 

Polyaniline (low molecular weight) 20-50 nm

160-001

Polyaniline (medium molecular weight)50-100 nm

160-002

Polyaniline (high molecular weight)50-100 nm

160-003

Polypyrrole(medium molecular weight)50-100 nm

160-004

Polythiophene(medium molecular weight)50-100 nm

160-005

 

 

 

6-       کیتوسان

 

Catalogue number

Chitosan-medium molecular weight

170-001

Chitin-medium molecular weight

170-002

        Sericin  -medium molecular weight       

170-003

 

 

7-     نانوذرات کامپوزیتی پلیمر هادی- نانو لوله کربنی

CNT-Conducting polymer composites

Catalogue Number

                   SWNT-PANi , 20-50 nm

 

180-001

                                       SWNT-PPy, 20-50nm

180-002